Chefsutveckling
Affärscoaching för chefer som vill utvecklas

Affärscoaching för chefer som vill utvecklas

Via Affärscoachingen hjälper vi ledare och andra nyckelpersoner på ett sätt som stödjer dem själva och organisationen de arbetar i.

Affärscoachingen sker i fyra steg.

En kartläggning görs av verksamhetens utmaningar och mål. Därefter kartläggs krav på rollen och dess ansvar i verksamhetens utveckling. Rollens krav på specifika beteendemässiga kompetens ställs sedan mot klientens faktiska kompetenser. För att klienten bättre ska få insikt i sina beteenden och kompetenser görs en beteende-analys samt en 360-kartläggning på klienten. Slutligen fastställs de viktigaste utvecklingsområdena coachingen bör fokusera på. Programmets sista del handlar om arbetet med klientens utvecklingsarbete i sin vardag via övningar och återkopplingar.

Det är hela tiden klienten som driver arbetet med stöd av coachen som säkerställer att processen drivs framåt. För att ett coachprogram skall lyckas krävs alltså att klienten är motiverad och faktiskt vill arbeta med sin utveckling och förändring.

Omfattning

Klient och Coach träffas vid personliga möten alternativt via telefon under cirka sex till åtta månader. Mötena är i normalfallet cirka 90 minuter långa.

Coaching påbörjas med möten i syfte att göra en kartläggning och nulägesanalys (Ca 3 ggr). Dessa möten sker med relativt korta intervall. Under resterande kontraktsperiod om 6 månader träffas klient och coach ca 6-8 gånger - alternativt de antal tillfällen som bedöms nödvändigt för att nå uppsatta mål. Avstämningar via telefon mellan coachtillfällena sker också.

Efter de slutfört program träffas Klient och Coach vid ytterligare ett tillfälle för en kortare avstämning/uppföljning. Detta sker ca 3 månader efter avslutad coaching period.

Programmet vänder sig till chefer i besöksnäringen med några års chefserfarenhet.

Kontakta oss

Vi ser fram emot ditt mail