Talent Management på nya villkor

16.11.2016

När världen förändras; digitaliseras, globaliseras och koncentreras till storstäderna måste gamla arbetssätt ifrågasättas och förnyas. Det gäller även sättet vi rekryterar och tar ombord nya medarbetare på. Arbetsgivare som vill lyckas med att attrahera och behålla engagerade medarbetare behöver se över sina strategier för detta.

Som man ropar får man svar - profilera er som företag och arbetsgivare:

För att locka målgruppen att söka just till er behöver du visa vad som utmärker er som företag och arbetsgivare. Vilket framtidsfokus har ni? Vad är syftet med verksamheten? Hur vill ni uppfattas? Anställ inte en ny "Anna" när Anna har sagt upp sig. Våga tänka helt nytt, vart är vi på väg och vilken kompetens behöver vi i nästa steg?

Den unga generation som nu är på väg ut i arbetslivet efterfrågar ett framåtriktat företag som gör gott i samhället och ett ledarskap som utmanar och ger feedback. Denna grupp som "fötts rätt in i Internet" är ständigt uppkopplade och vill själva söka upp de företag som matchar deras kravprofil. Därför är det viktigt att som arbetsgivare vara aktiv och närvarande i de sociala medier där målgruppen finns. Bemötandet de då får är det som bygger upplevelsen av ert varumärke på riktigt.

För att klara kompetensbehovet räcker det förstås inte med att ha fokus på unga talanger. Vidga sökfältet och öppna upp för jämställdhet och mångfald. Företag med bred mångfald förstår världen och affären lite bättre. Fokusera på kandidatens potential och förutsättningar att trivas, utvecklas och prestera just här. Med tydligt kommunicerade mål kan ramarna vara lite mer tillåtande. Vad händer när du omprövar gamla sanningar? Skapar det rent av nya möjligheter och bättre förutsättningar för medarbetarna att nå sin fulla potential?

Det krävs mod, god självinsikt och ett uppriktigt intresse för att leda olika slags människor och heterogena grupper att prestera tillsammans.

 Skapa en relation med varje medarbetare för att se dennes potential och drivkrafter. Med utgångspunkt från affärsmålen sätter chef och medarbetare tillsammans en individuell utvecklingsplan som följs upp med tät frekvens och rak feedback.

Högt motiverade medarbetare stannar längre och blir stolta och goda ambassadörer för företaget.

En företagskultur med öppen, vänlig och inkluderande stämning och där man på riktigt visar att man bryr sig och har roligt tillsammans får bevisligen positiv effekt på hälsan. Nöjda medarbetaretar tenderar dessutom att känna större lojalitet för sin chef/arbetsgivare och ta ett större ansvar för kunden och sin arbetsplats. Högt motiverade medarbetare stannar längre och blir stolta och goda ambassadörer för företaget.

Vi på Urvalet ägnar oss dagligen åt att hjälpa företag i besöksnäringen att nå sin fulla arbetsgivarpotential. Med utgångspunkt från befintliga resurser skapa förutsättningar för att kunna attrahera, rekrytera och behålla engagerade och delaktiga medarbetare och bygga team som når fantastiska resultat tillsammans.

Lotta Hörnfeldt, Rekryterare och HR-konsult på Urvalet


Urvalet Executive är sedan 2001 branschens mest etablerade och nytänkande företag inom Talent Management, Chefsrekrytering & Executive search. Vi tar ett helhetsgrepp ditt företags Talent Management-strategi; dvs förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare. Genom vår specialistkunskap och vetenskapliga arbetsmetoder så säkerställer vi mesta möjliga kund- och affärsnytta. Vi arbetar idag i flera branscher men är specialiserade inom besöksnäringen - hotell, restaurang, turism med ett unikt nätverk av chefer och specialister.